فایل روتاری LEXON

فایل روتاری LEXON


 (لکسون)Lexonنام محصول:فایل روتاری

کاربردی در کانال کلسیفیه و مقاوم در برابرشکست درکانال منحنی شکل

کاهش خروج دبری و چیپس های عاجی از انتهای ریشه

حفظ تقارب کانال

 کانالblockageرفع

جنس الیاژنیکل تیتانیوم

Blue file

کمک به حفظ شکل کانال

صرفه جویی درزمان

سرعت چرخش بین 350-250

بالا بردن سرعت کیفیت درمان اصولی و صحیح

تعداد استفاده به دفعات

FDA Approvedدارنده

 اروپاCEدارنده

 (Sx)

برداشت انسداد دهانه کانال جهت دسترسی مستقیم به داخل کانال

(S1)

کمک به باز کردن دهانه کانال ریشه و اماده سازی 3/1 کرونالی ریشه

(S2)

اماده سازی و تمیز کردن و شکل دادن 3/1 کانال ریشه

(F1)

تمیز کردن و شکل دادن به 3/1 اپکس (نوک).

(3میلی متر تقارب 7% قطر ناحیه اپیکالی کانال را به اندازه قطر نوک فایل 20استنلیس استیل اماده سازی میکند)7%=taper 3mmاز نوک فایل

قطر نوک فایل فولاد ضد زنگ

(F2)

تمیز کردن وشکل دادن اپکس3/1میلی متر

( 3میلی متر تقارب 8درصد از نوک فایل با اندازه 25 استنلیس استیل قطر میزند)8%= Taperنوک فایل

اماده شدن قطر اپکس از 25./قطر نوک فایل فولاد ضد زنگ

(F3)

تمیزکردن و شکل دادن اپکس 3/1

3mm taper =9%از نوک فایل

 اماده سازی قطر اپکس از 25

9درصد نوک فایل با اندازه 25 اتنلیس استیل میزند

 2%-4%-7%-8%-9% :taper